Tietosuojakäytäntö

Pala Petfoods OY: n tietosuojakäytäntö
 

1. Yleiset säännökset

1.1. Tämä tietosuojakäyntäntö kuvaa henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen periaatteita. Henkilötietoja käsittelee ja tallentaa Pala Petfoods OY, joka on henkilötietojen rekisterinpitäjä (jäljempänä rekisterinpitäjä).

1.2. Tässä tietosuojakäytännössä rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Tässä tietosuojakäytännössä asiakkaalla tarkoitetaan kaikkia, jotka ostavat tavaroita tai palveluita rekisterinpitäjän verkkosivustolta.

1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä periaatteita ja käsittelee muun muassa henkilötietoja laillisella, oikeudenmukaisella ja turvallisella tavalla. Rekisterinpitäjä voi vakuuttaa, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön mukaisesti.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot on kerätty sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin välityksellä.

2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida tietosuojakäytännössä määriteltyjä tarkoituksia varten henkilötietoja, jotka rekisteröity jakaa rekisterinpitäjälle, joko suoraan tai välillisesti ostaessaan tavaroita tai palveluita verkkosivustosta.

2.3. Rekisteröity on vastuussa lähettämiensä tietojen oikeellisuudesta. Tietoisesti väärien tietojen toimittamista pidetään tietosuojakäytännön rikkomisena. Rekisteröidyn on ilmoitettava välittömästi rekisterinpitäjälle kaikista toimitetuissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka rekisteröidylle tai kolmannelle osapuolelle on aiheutunut rekisteröidyn toimittamista vääristä tiedoista.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etunimi ja sukunimi

3.1.2. Puhelinnumero

3.1.3. Sähköpostiosoite

3.1.4. Toimitusosoite

3.1.5. Pankkitilin numero

3.1.6. Maksukortin tiedot

3.2. Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä julkisista rekistereistä saatavia tietoja asiakkaasta.

3.3. Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohdan oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuolena rekisteröity on, tai ryhtyäkseen toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnöstä ennen sopimuksen tekemistä;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaa, ovat ohittaneet tällaiset edut erityisesti silloin, kun rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely tarkoituksen mukaisesti:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus - turvallisuus

Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika - lain määrittämien ehtojen mukaisesti

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus - tilausten käsittely

Henkilötietojen säilytysaika enintään - 5 vuotta

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus - verkkokauppapalveluiden toiminnan varmistaminen

Henkilötietojen säilytysaika enintään - 5 vuotta

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus - asiakashallinta

Henkilötietojen säilytysaika enintään - 5 vuotta

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus - taloudellinen toiminta, kirjanpito

Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika - lain määrittämien ehtojen mukaisesti

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus - markkinointi

Henkilötietojen säilytysaika enintään - 5 vuotta

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansien osapuolien, kuten käsittelijöiden, kirjanpitäjien, kuljetus- ja kuriiriyhtiöiden, siirtopalveluja tarjoavien yritysten kanssa. Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot Maksekeskus AS tai Concardis GmbH: lle.

3.6. Rekisterinpitäjä käsittelee ja tallentaa rekisteröidyn henkilötietoja, toteuttaen sellaisia organisaatiollisia ja teknisiä toimenpiteitä joilla varmistetaan, että henkilötiedot on suojattu tahattomasti tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja kaikelta muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tiedot käsittelyn tarkoituksesta riippuen enintään 5 vuotta.

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus päästä käsiksi henkilötietoihinsa ja tutkia niitä.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa tai korjata virheellisiä tietoja.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

4.5. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@palapets.com.

4.6. Rekisteröity voi suojella oikeuksiaan tekemällä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

5. Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, sekä direktiivin 95/46/EY (yleinen tietosuoja -asetus), Suomen henkilötietosuojalain sekä Suomen ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille osoitteessa www.palapets.com. On sinun vastuullasi tarkistaa verkkosivustomme säännöllisesti muutosten varalta. Jatkuva verkkosivustomme tai Palvelun käyttö, tai pääsy näihin ehtoihin tehtyjen muutosten julkaisemisen jälkeen, merkitsee näiden muutosten hyväksymistä.