Integritetspolicy

Pala Petfoods OY Sekretesspolicy

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Denna integritetspolicy reglerar principerna för insamling, behandling och lagring av personuppgifter. Personuppgifter behandlas och lagras av Pala Petfoods OY, som är personuppgiftsansvarig (nedan personuppgiftsansvarig).

1.2. I denna integritetspolicy avser en registrerad kunden eller en annan fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige.

1.3. I denna integritetspolicy avser en kund alla som köper varor eller tjänster på den registeransvariges webbplats.

1.4. Den personuppgiftsansvarige följer de principer för personuppgiftsbehandling som finns i lagstiftningen och behandlar bland annat personuppgifter på ett lagligt, rättvist och säkert sätt. Den personuppgiftsansvarige har möjlighet att deklarera att personuppgifter har behandlats i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen.

2. Insamling, behandling och lagring av personuppgifter

2.1. De personuppgifter som samlats in, behandlas och lagras av den personuppgiftsansvarige har samlats in elektroniskt, huvudsakligen via webbplatsen och e-post.

2.2. Genom att dela sina personuppgifter ger den registrerade den personuppgiftsansvarige rätten att samla in, ordna, använda och administrera, för det ändamål som definieras i integritetspolicyn, de personuppgifter som den registrerade delar med den registeransvarige antingen direkt eller indirekt vid köp av varor eller tjänster på webbplatsen.

2.3. Den registrerade är ansvarig för riktigheten, riktigheten och integriteten hos de uppgifter som lämnas av dem. Inlämning av medvetet falsk information betraktas som ett brott mot integritetspolicyn. Den registrerade är skyldig att omedelbart underrätta den personuppgiftsansvarige om eventuella ändringar i de inlämnade uppgifterna.

2.4. Den personuppgiftsansvarige är inte ansvarig för någon skada eller förlust som orsakas den registrerade eller tredje part till följd av att den registrerade lämnar in falska uppgifter.

3. Behandling av kunders personuppgifter

3.1. Den registeransvarige kan behandla följande personuppgifter om den registrerade:

3.1.1. Förnamn och efternamn;

3.1.2. Telefonnummer;

3.1.3. E-postadress;

3.1.4. Leveransadress;

3.1.5. Bankkontonummer;

3.1.6. Betalkortsuppgifter;

3.2. Utöver det föregående har den personuppgiftsansvarige rätt att samla in uppgifter om kunden som finns tillgängliga i offentliga register.

3.3. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgiftspunkterna (a), (b), (c) och (f) i artikel 6.1 i den allmänna dataskyddsförordningen:

(a) den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;

(b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.

(c) behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som den registeransvarige är föremål för;

f) Behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige eller av en tredje part, utom när sådana intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter, i synnerhet där den registrerade är ett barn.

3.4. Behandling av personuppgifter i enlighet med syftet med behandlingen:

3.4.1. Syfte med behandlingen – säkerhet och säkerhet

Den maximala lagringstiden för personuppgifter – enligt de villkor som anges i lag

3.4.2. Syfte med handläggning – handläggning av beställningar

Maximal lagringstid av personuppgifter – 5 år

3.4.3. Syfte med bearbetningen – säkerställa att nätbutikstjänster fungerar

Maximal lagringstid av personuppgifter – 5 år

3.4.4. Syfte med bearbetningen – kundhantering

Maximal lagringstid av personuppgifter – 5 år

3.4.5. Syfte med behandlingen – finansiell verksamhet, redovisning

Maximal lagringstid av personuppgifter – enligt de villkor som anges i lag

3.4.6. Syfte med bearbetningen – marknadsföring

Maximal lagringstid av personuppgifter – 5 år

3.5. Den personuppgiftsansvarige har rätt att dela personliga uppgifter om kunder med tredje part såsom processorer, revisorer, transport- och budfirmor, företag som tillhandahåller överföringstjänster. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige överför de personuppgifter som krävs för att göra betalningar till processorn, Maksekeskus AS eller Concardis GmbH.

3.6. Den personuppgiftsansvarige behandlar och lagrar personuppgifter om den registrerade som genomför de organisatoriska och tekniska åtgärderna för att säkerställa att personuppgifterna skyddas mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjande och all annan olaglig behandling.

3.7. Den personuppgiftsansvarige lagrar uppgifterna om de registrerade beroende på syftet med behandlingen, men inte längre än i 5 år.

4. Den registrerades rättigheter

4.1. Den registrerade har rätt att få tillgång till och granska sina personuppgifter.

4.2. Den registrerade har rätt att få information om behandlingen av sina personuppgifter.

4.3. Den registrerade har rätt att ändra eller rätta felaktiga uppgifter.

4.4. Om den personuppgiftsansvarige behandlar den registrerades personuppgifter baserat på det samtycke som denne har beviljat, har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

4.5. För att utöva sina rättigheter kan den registrerade kontakta nätbutikens kundsupport på info@palapets.com.

4.6. För att skydda sina rättigheter kan den registrerade lämna in ett klagomål till Dataskyddsinspektionen.

5. Slutbestämmelser

5.1. Dessa dataskyddsvillkor har utarbetats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, och upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), Finlands personuppgiftslagen och Finlands och Europeiska unionens lagstiftning.

5.2. Den personuppgiftsansvarige har rätt att ändra dataskyddsvillkoren helt eller delvis genom att meddela de registrerade om ändringarna via www.palapets.com.Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar av dessa villkor publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.